ده تایی های من؛ ده رمانی که جانم را به لب رساندند!

ده تایی های من؛ ده رمانی که جانم را به لب رساندند!

در ادامه ی « ده تایی ها »، دیدم بد نیست حالا که ده کتابِ مهمِ زندگی ام را معرفی کرده ام ( اینجا )، طی عملی انتحاری ( ! )، بیایم و ده کتابی که جان به لبم رساندند تا تمام شوند ـ که با وجودِ سمج بودنِ من، برخی شان حتی تمام نشدند ـ را هم معرفی کنم. این ده کتاب، به معنای واقعی کلمه، شیره ی جانم را کشیدند. (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم