بخشی از رمانِ « برادران کارامازوف » اثر فئودور داستایوفسکی

مانند دیگران نباش حتی اگر تو تنها فردی باشی که مانند دیگران نیست.

                           

 

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم