بخشی از رمانِ « دخمه » اثر ژوزه ساراماگو

مارتا: واقعاً که مردم چقدر پیچیده اند!

مارسیال: درست است، ولی اگر ساده بودیم که مردم نمی شدیم.

                                                                       

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم