مقایسه ی اجمالی سایت های سینمایی داخلی و خارجی

به نظرم این ماجرای نبودِ یک منبع موثق و مطمئن برای فیلم های ایرانی، خودش معضل بزرگی ست که خیلی دست کم گرفته می شود. شما وقتی به سایت عظیمی مثل آی ام دی بی نگاه می کنید، همه چیز آنقدر دقیق و درست است که گاه من را به فکر وادار می کند که چطور اینقدر مرتب و منظم و موثق، تمامِ فیلم های دنیا ( دقت بفرمایید: تمام فیلم های دنیا ) را تحت پوشش قرار می دهد؟ چه افرادی پشتِ کار هستند و با چه سیستمی این کار صورت می گیرد؟ (بیشتر…)

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم