بخشی از رمانِ « عقاید یک دلقک » اثر هاینریش بُل

دلقکی که به میخوارگی بیفتد زودتر از یک شیروانی ساز مست، سقوط می کند.

                                   

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم