بخشی از مجموعه ی « صلیب آبی » از سری داستان های پدر براون، کشیشِِ کارآگاه اثر گیلبرت کیت چسترتون

پدر براون گفت: (( وقتی پایین افتاد، تنها بود، ولی خودکشی نکرد. ))

فلامبو با بی صبری پرسید: (( پس علت مرگش چه بود؟ ))

(( به قتل رسید. ))

کارآگاه اعتراض کرد: (( ولی، خودتان الساعه گفتید که تنها بود. ))

کشیش جواب داد: (( وقتی تنها بود، به قتل رسید. ))

 

توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.

سینمای خانگی من – نقد و بررسی فیلم